เชื่อมโยงรัฐสู่

ดิจิทัลสเปซ ด้วย

ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) ระบบที่ใช้ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐแบบรวมศูนย์บนแพลตฟอร์มเดียวกัน หรือ workD Platform ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสนับสนุนการทำงานแบบ Hybrid Working แม้อยู่ต่างสถานที่กันก็สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้

workD Mail

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ที่รองรับโปรแกรม e-Mail Client

workD Chat

การส่งข้อความเพื่อสนทนากับบุคคล
หรือการจัดการสนทนากลุ่มบุคคล

workD Meet

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
และนัดหมาย

workD Meet+

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
และนัดหมาย สำหรับวาระลับ

แพลตฟอร์ม
การทำงานออนไลน์

ระบบ Mail, Chat, Meeting, Share File/Document และบริการอื่นๆ ในอนาคตสามารถทํางานร่วมกันได้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยไม่ต้องยืนยันตัวใหม่บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อื่นๆ

ระบบพิสูจน์ยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล

รองรับการยืนยันตัวตนผ่าน Digital ID หรือ Single Sign-On โดยไม่ต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่ พร้อมระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน และการใช้งานผ่าน Muti-Factor Authentication บนโทรศัพท์มือถือ สำหรับการใช้บริการอื่นๆ ในอนาคตได้

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างปลอดภัย

ระบบ Meet และ Meet+ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

เอกสาร / คู่มือ / ประกาศ

วิดีโออบรมการใช้งานระบบ workD สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

วิดีโออบรมการใช้งานระบบ workD สำหรับผู้ใช้งาน (User)

คู่มือการใช้งานระบบ workD

คู่มือระบบการจัดการผู้ใช้งาน (User management) สำหรับผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการใช้งาน เพิ่มหรือแก้ไขอีเมลสำรอง

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการใช้งาน Self Reset Password

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการใช้งาน Self Change Password

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการใช้งาน workD Mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการใช้งาน workD Meet/Chat

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ workD

ประเด็นคำถามที่น่าสนใจและถามบ่อย (FAQs)

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการตั้งค่าอื่น ๆ

คู่มือการนำเข้าไฟล์ ปฏิทิน ผู้ติดต่อ (File, Calendar, Contact)

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการตั้งค่า Sync Mail โดยใช้ POP3 และ IMAP

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการตั้งค่า Exchange ActiveSync บนโทรศัพท์มือถือ

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการติดตั้งระบบอีเมลใน Outlook Desktop

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มาโครงการ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ.2561
เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทําหน้าที่ให้บริการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบริหาร จัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล
และระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งนี้ในที่ประชุมติดตามการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการและการประชุมคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เห็นชอบทิศทางการให้บริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์
(Unified Communication: UC) สําหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งจะเป็นการรวมบริการ MailGoThai, G-Chat และ GIN-Conference โดยให้การให้บริการ ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) เป็นการสนับสนุนรูปแบบการทํางานและการรับบริการของบุคลากรภาครัฐ
ที่สอดรับกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้รับประโยชน์จากการบริการ และอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานรัฐ จึงได้เกิดบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform)

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108
ถนนรางน้ำ
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: (+66)2 612 6060
อีเมล : [email protected]

www.dga.or.th