บริการของเรา

เชื่อมโยงเครื่องมือทำงาน

ที่ต้องการไว้ในที่เดียว

workD Mail

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับโปรแกรม e-Mail Client สำหรับการรับ-ส่งจดหมาย การจัดการ ไฟล์ รูปภาพ วิดีโอ และเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งบริการ Mail Relay และระบบจัดเก็บสำเนาจดหมาย

workD Chat

การส่งข้อความเพื่อสนทนากับบุคคล หรือการจัดการสนทนากลุ่ม บุคคล รองรับการส่ง-แชร์ ข้อความ ไฟล์ เสียงรูปภาพ ร่วมกับผู้สนทนาหรือกลุ่มได้

ระบบประชุมออนไลน์

workD Meet

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเชิญและการจัดการการประชุมแบบบุคคล และกลุ่มใหญ่ ได้พร้อมทั้งภาพ เสียง วิดีโอ ไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันได้

workD Meet+

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์วาระลับ รองรับการเชิญและบันทึกการเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมของหน่วยงานรัฐ ได้พร้อมทั้งภาพ เสียง วิดีโอ และไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

กลับหน้าหลัก